Tri pristupa društvenim inovacijama

Društvene inovacije mogu se razvijati u:

  • lokalnom,
  • regionalnom,
  • nacionalnom ili
  • globalnom kontekstu.

Bez obzira na kojoj razini i koji pristup koristimo, društvene inovacije trebaju pokazati održivost - ne samo institucionalnu, već i financijsku - kako bi koristi društvenog inoviranja generirali željeni društveni utjecaj i stabilnu promjenu.

Tri pristupa drustvenim inovacijama

Kako krenuti društveno inovirati?

Proces društvenog inoviranja je jednostavan. Trebamo analizirati problem ili potrebu, mapirati / identificirati postojeća rješenja, ponovno analizirati, pronaći moguće novo rješenje, testirati, analizirati, poboljšati, testirati, analizirati, poboljšati, sve ponavljati, validirati.

Kroz proces društvenog inoviranja, kontinuirano trebamo verificirati zadovoljava li novo rješenje osnovne kriterije društvenih inovacija: da li zadovoljava društvene potrebe i zahtjeve, da li doprinosi efikasnoj i učinkovitoj upotrebi resursa, da li unapređuje kvalitetu života građana, mijenja postojeće paradigme i prakse. U hrvatskom kontekstu možda i najvažnije - da li potiče pojedince/ke i zajednice da budu sukreatori/ce društvenih promjena, da li stvaramo kroz te procese novi društveni kapital.