Cilj edukacije je ponuditi zainteresiranim dionicima praktične alate u procesima kreiranja lokalne politike za mlade. Kako uključiti mlade, organizacije mladih, donositelje odluke i ostale stručnjake u proces? Kako napraviti kvalitetnu procjenu potreba? Kako izraditi lokalni program za mlade? Kako kapacitirati savjet mladih? Sva ova i slična pitanja čine okosnicu predmetne edukacije. Kroz interaktivni i participativni pristup sudionici će ne samo steći znanja o politici za mlade, već i naučiti kako stvoriti poticajno okruženje za kvalitetan razvoj mladih u lokalnoj sredini.