web_slika.png

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge donesenoj 08.travnja 2021. godine uočena je potreba za približavanjem pojma društvenog učinka te definiranja mogućih kriterija odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist. S tim u vezi Zaklada organizira radionicu pod nazivom „Definiranje kriterija za procjenjivanje programa ili projekata javnih potreba sa naglaskom na društveni učinak

Radionica je namijenjena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno osobama koje su angažirane za izmjenu obrazaca natječajne dokumentacije sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobama koje provode natječaje za programe javnih potreba.

Online radionica će se održati u ponedjeljak, 06. prosinca 2021. putem aplikacije Zoom, od 13:30 do 15:00h.

Poziv JLS možete pogledati u nastavku

Možda će vas još zanimati