Edukacija se bavi analizom društvenog i kulturnog kapitala mladih prema podacima prikupljenim u višegodišnjim znanstvenim i stručnim projektima diljem Hrvatske. Predstavit će se najvažniji zaključci o kulturnim potrebama i kulturnim preferencijama mladih s obzirom na socio-kulturne specifičnosti ispitanika te zaključci vezani za povjerenje mladih prema javnim društvenim akterima i institucijama. Nakon pregleda podataka raspravljat će se o praktičnim načinima na koji se mogu adresirati neuralgične točke problema s kojima se mladi susreću i načinima na koje akteri civilnog i javnog sektora mogu pridonijeti većem angažmanu i mobilizaciji mladih u zajednici.